REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO, OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG, W TYM USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ Bo.Warto Sp. z o.o.

Dzień dobry!

Jesteśmy firmą szkoleniową – dostarczającą usługi edukacyjne, rozwojowe.

Naszą ofertę znajdziesz w  sklepie dostępnym pod adresem http://bowarto.com/sklep/ oraz w ramach kontaktu indywidualnego.

Dane rejestrowe : Bo.Warto Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 29/64; NIP: 1182026743

Nr. Konta: ING BANK ŚLĄSKI: 17 1050 1025 1000 0090 8043 7115

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o sposobach złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostawie zakupionych produktów, możliwości odstąpienia od umowy, procedurze reklamacyjnej, ochronie danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail biuro@bowarto.com

Pozdrawiamy

zespół Bo.Warto.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Przelewy24 – system płatności elektronicznych Przelewy24.pl wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl; P
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://bowarto.com
 5. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem http://bowarto.com/sklep
 6. Sprzedawca – Bo.Warto Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 29/64; NIP: 1182026743

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów i usług opisanych na stronach Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Produkty oraz usługi opisane na stronach Sklepu, jak również inne produkty oraz usługi dostępne w ofercie Sprzedawcy, a nie uwidocznione w Sklepie, mogą być również zamawiane przez Kupujących w ramach kontaktu indywidualnego z pominięciem mechanizmu składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 2. W Sklepie mogą być dostępne tzw. produkty hybrydowe, tj. produkty, które zakładają nie tylko dostawę określonych materiałów, narzędzi lub innych treści, ale również realizację usługi, np. warsztatu, szkolenia, konsultacji. Wszystkie produkty opisane są szczegółowo na stronach Sklepu.
 3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. Ponadto, Regulamin zawiera również postanowienia dotyczące zamówień składanych w ramach indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą, z pominięciem mechanizmu składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. Sprzedawca zapewnia również Kupującemu możliwość zapisania się do newslettera. Zapis możliwy jest z poziomu odrębnego formularza dostępnego na stronie Sklepu. Newsletter polega na przesyłaniu Kupującemu na jego adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach Sprzedawcy. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 6. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy, za wyjątkiem umowy o prowadzenie konta, zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@bowarto.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia za pośrednictwem Sklepu

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. zapoznać się z zawartością koszyka, wprowadzić kupon rabatowy (jeżeli Kupujący takowy posiada), wybrać sposób dostawy zamówienia i kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
  4. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  5. wybrać sposób płatności za zamówienie,
  6. zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia,
  7. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za zawartą.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał płatność inną niż płatność on-line, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie mu wyświetlona strona z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym uważa się za zawartą.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§ 5 Składanie zamówienia w ramach kontaktu indywidualnego

 1. Zamówienia mogą być składane również z pominięciem mechanizmu składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 2. Zamówienia mogą być składane w ramach kontaktu indywidualnego ze Sprzedawcą, osobistego, telefonicznego lub e-mailowego.
 3. Po dokonaniu ustaleń indywidualnych, Sprzedawca potwierdzi te ustalenia w formie wiadomości e-mail. W ramach tej wiadomości zawarte zostaną wszelkie szczegóły i warunki realizacji zamówienia, w tym warunki płatności. Zatwierdzenie tych warunków przez Kupującego prowadzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

§ 6 Realizacja zamówień

 1. Jeżeli nic innego nie wynika z indywidualnych ustaleń pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry całej kwoty, na którą opiewa zamówienie. Płatność odbywa się przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Ponadto, w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, możliwa jest płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
 2. Realizacja zamówienia polega na dostawie zamówionych produktów lub wykonaniu usług wchodzących w skład zamówienia, takich jak szkolenie, warsztat, konsultacja itp.
 3. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt fizyczny, zostanie on dostarczony Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszt dostawy ponosi Kupujący i prezentowany jest on zawsze na etapie składania zamówienia.
 4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest produkt elektroniczny, dane pozwalające uzyskać dostęp do produktu zostaną wysłane na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

§ 7 Warsztaty

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego warsztatu on-line następuje poprzez zapewnienie Kupującemu lub osobie wskazanej przez Kupującego zgodnie z ust. 6 poniżej, możliwości wzięcia udziału w warsztacie w terminie wybranym przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 2. Warsztat realizowany jest zgodnie z opisem zawartym na stronie Sklepu.
 3. W celu wzięcia udziału w warsztacie Kupujący zobowiązany jest dołączyć do pokoju webinarowego w aplikacji Zoom w terminie odbywania się warsztatów.
 4. Niewzięcie udziału w warsztacie przez Kupującego, za wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Kupującego do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Sprzedawcy za udział w warsztacie.
 5. Jeżeli Sprzedawca organizuje warsztat w kilku terminach, Kupujący może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w warsztacie, jeżeli poinformuje o tym fakcie Sprzedawcę co najmniej 7 dni przed terminem warsztatu wynikającego ze złożonego przez Kupującego zamówienia, a Sprzedawca będzie w stanie zapewnić Kupującemu możliwość udziału w warsztacie w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a niewzięcie udziału w warsztacie wywołuje skutki, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Dokonując zakupu warsztatu, Kupujący ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w warsztacie. W takiej sytuacji, Kupujący zobowiązany jest przekazać dane uczestnika warsztatu w ciągu 5 dni od zawarcia umowy. Kupujący może zmienić dane uczestnika warsztatu najpóźniej na 3 dni przed terminem warsztatu. Przekazanie danych uczestnika warsztatu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Kupujący jest uprawniony do przekazania tych danych oraz poinformował o tym fakcie uczestnika warsztatu.

§ 8 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik albo w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w całości za wyraźną zgodą Konsumenta i po poinformowaniu Konsumenta przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 9 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt fizyczny lub treść cyfrową wolne od wad oraz wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt fizyczny lub treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną, lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub wadliwość wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://bowarto.com   

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.08.2021 r.
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne będą do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdą się poniżej Regulaminu.